HVB-hem

Carpe Diem i Mälardalen AB

Carpe Diem i Mälardalen AB är ett hem för vård och boende för killar i åldrarna 15 till och med 17 år med ett socialt nedbrytande beteende. Detta kan innebära att de vistas i olämpliga miljöer, har en begynnande kriminalitet och/eller kriminella värderingar. Det kan även innebära att de lever efter destruktiva beteendemönster eller har andra problemskapande beteenden så som aggressivitet och utagerande beteende. Vi tar också emot de killar som har ett icke fysiskt normbrytande beteende så som manipulation och lögner. Vi tar emot killar som provat på droger men inte de som har en långtgående missbruksproblematik.

Information om boendet

Carpe Diem har plats för 8 klienter på boendet där alla har eget rum. Huset är en tvåvåningsvilla med källare och det finns tillgång till tv-spel, stora allrum, ett stort kök och en gräsmatta utanför. Boendet ligger centralt i Hallstahammar och det är promenadavstånd till mataffärer, badplats och camping, gym och andra fysiska aktiviteter samt buss- och tågförbindelser till Västerås för skola och arbete.

Vi erbjuder skattning genom ADAD eller SDQ som stöd i planeringen av behandlingsarbetet inför upprättande av vårdplan om så önskas.

Vid planering för avslutande av placering finns tillgång till utslussningslägenheter.

Stöd & Behandling

Ungdomar som utvecklat ett socialt nedbrytande beteende är i behov av att bryta sina destruktiva mönster och vi utgår ifrån att alla ungdomar vill lyckas, känna sig sedda och ha en känsla av samhörighet. För att bryta ungdomens negativa beteendemönster arbetar vi därför utifrån ett salutogent förhållningssätt med hjälp av KASAM. Med en systemteoretisk grund fokuserar vi på att skapa samhörighet och meningsfullhet för våra ungdomar med hjälp av låg-affektiva metoder och motiverande samtal (MI) i det vardagliga arbetet.

Att arbeta utifrån dessa samlade teorier och metoder innebär för oss på Carpe Diem att tillsammans med ungdomen skapa en känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Ungdomen blir motiverad till att påbörja och genomföra ett förändringsarbete genom att vi arbetar utifrån hans egna styrkor vilket ökar hans känsla av meningsfullhet. Detta görs med utgångspunkt från ungdomens egna berättelser och upplevda känslor av den nuvarande situationen.

Minst en gång i veckan har ungdomen stödsamtal tillsammans med sin kontaktperson där grunden för förändringsarbetet läggs. Förändringsarbetet fortsätter sedan i vardagen med rutiner och struktur, delaktighet och medbestämmande i både vad gäller regler, rutiner, matlagning, sysselsättning och fysiska aktiviteter.

För ungdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende erbjuder vi stöd utifrån evidensbaserade metoder så som ”Kriminalitet som livsstil”, ”Brottsbrytet”, ”Våga välja”, ”One to One” samt ”Ett nytt vägval”.

 

Utöver stödsamtal med kontaktpersonen kan vi erbjuda behandlingssamtal utifrån A-CRA och KBT vid behov. Vi har även tillgång till extern kompetens i andra behandlingsmetoder.

Detta ingår för ungdomen:

 • Gymkort (eller stöd till annan fysisk aktivitet) ingår för alla våra placerade ungdomar samt stöd i genomförandet av träningen.
 • Boendet erbjuder aktiviteter varje helg samt större aktiviteter en gång i månaden för känslan av ett sammanhang och tillhörighet.
 • Ungdomen bjuds hemlagad mat varje dag med undantag från 1–2 gånger i månaden då ungdomarna i gruppen tillsammans med personal på boendet går ut på restaurang. Det finns alltid mat, frukt och mellanmål tillgängligt för ungdomarna även om köket är stängt nattetid.
 • Om det är förenligt med ungdomens mål i vårdplanen kan boendet erbjuda stöd till att ta körkort med bland annat övningskörning tillsammans med personal. Det samma gäller truck-kort för de som önskar att bredda sina framtida arbetsmöjligheter.

För placerande socialtjänst:

 • Ungdomen har planerade stödsamtal med kontaktpersonen minst en gång/veckan med fokus på upprättad vårdplan och genomförandeplan med fokus på ungdomens delaktighet i sitt eget förändringsarbete.
 • Vi har en sysselsättningsgaranti som innebär att alla våra ungdomar bereds möjlighet till passande skolgång, verksamhetsförlagd utbildning eller arbete. Detta inkluderar även sommarjobb för de ungdomar som är placerade över sommaren. Det är av vikt att ungdomar har en sysselsättning de värdesätter för att skapa en meningsfullhet i vardagen.
 • Ungdomen erbjuds stöd i att hantera sin egen ekonomi för att kunna göra medvetna val i livet. Att ha en sysselsättning är, förutom känslan av tillhörighet, också en viktig del i att lära sig att hantera sin egen ekonomi.
 • Vid avslutande av placeringen finns möjlighet till en så kallad utslussningslägenhet där ungdomen kan få möjlighet till eget boende med stöd från personal på boendet.
 • Sjuksköterska finns direkt kopplat till boendet vid inskrivning och vid behov.
 • Psykolog finns tillgänglig vid behov av neuropsykiatriska utredningar, bedömning och/eller behandling av trauma eller andra psykiatriska tillstånd som kräver professionell vård.
 • Eventuell urinprovstagning utförs av manlig personal och kan erbjudas om detta behov framgår i vårdplanen, i samråd med ungdomen och socialsekreterare samt vid misstanke om narkotikapåverkan.

Allt vi erbjuder, både vad gäller evidensbaserade metoder och annat runt omkring, utgår från vår grundprincip att alla ungdomar vill lyckas. Vi anser att detta bäst sker med en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och omtanke.

Övrig information

När vi ska matcha om en klient passar in hos oss gör vi det med hjälp av Signs of Safety (SOS) i samråd med placerande socialsekreterare. Vi tar emot både akutplaceringar och långvariga placeringar och kan hämta ungdomen vid behov.

Lagrum:
Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU.

Bokningsregler:

 • Vi tillämpar två veckors uppsägningstid om inget annat överenskommits i samband med avtal. Placerande myndighet har betalningsansvar beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter oavsett längd på eventuellt placeringsbeslut.
 • Lägsta placeringstid hos oss är två veckor.
 • Det är inte tillåtet att ha inneboende utan endast de klienter som beställningen avser får bo i boendet. Övernattning hos klienterna kan ske i samråd med socialtjänsten.
 • Vi kan ta emot placeringar från hela landet och erbjuder upphämtning av klienter inom 24 timmar från placeringsbeslutet.

Efter avslutad placering/fortsatt vård:

När socialtjänsten bedömer att en ungdom inte längre har ett behov av att vara placerad på ett HVB-boende men där det fortfarande finns ett behov av stöd för till exempel en ungdom som ska flytta hemifrån eller en ungdom som ej kan flytta hem till sina vårdnadshavare, erbjuder vi möjlighet till placering i utslussningslägenhet med stöd. Detta sker via vårt systerbolag Stella Stöd och Omsorg AB. Vi har flertalet lägenheter till förfogande där ungdomen kan bo i en lägenhet om 1 rok med individuellt anpassat stöd från personalen. Om utslussningslägenhet är relevant för ungdomen diskuteras i samråd med socialtjänsten och ungdomen själv och matchningen görs utifrån Signs of Safety. Dessa lägenheter har geografisk närhet till skola, pendlingsmöjligheter, mataffärer och träningsanläggningar.

Besöks- och postadress
Carpe Diem i Mälardalen AB
Handbacksgränd 8
734 31 Hallstahammar