Skyddat boende

Serenus

Serenus har som syfte att tillhandahålla skyddat boende för kvinnor med eller utan barn samt ungdomar.

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot placeringar via myndigheter i första hand socialtjänsten. Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor med och utan barn samt skyddade placeringar i familjehem till ungdomar. Boendet har handikapptoalett samt är delvist handikappanpassat så det finns möjlighet till boende för kvinnor som har rörelsehinder.

Vid skyddat boende finns det även möjlighet att ta med mindre husdjur om man kan sköta de själv.

Våra olika boendeformer

Våra boenden består av ett fristående hus eller boende i familjehem. Familjehemmen finns på olika orter från Stockholm genom Mälardalen till Närke vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. Personal eller familjen finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individens vårdplan och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Individuellt stöd

Varje klient på boendet får en egen kontaktperson och vi kan hjälpa till med myndighetskontakter och vårdkontakter. Vi kan hjälpa till med skolstart för barn och vuxna, förskoleplats vid behov, uteaktiviteter och läxhjälp för barnen. Ibland finns inte det som behövs på bostadsorten och då ordnar vi med transport till det ställe behovet kan tillgodoses. Vi har särskilda utrymmen på boendet för social samvaro och aktiviteter för både vuxna och barn.

Säkerhet

Boendet har larm och är utrustad med den senaste tekniken i skalskyddet. Det största och viktigaste skyddet vid skyddat boende är anonymitet. Därför är det viktigt att ni som boende hjälper till att hålla er själva och våra lokaler anonyma. Det åligger den boende att inte aktivt ta kontakt eller vara aktiv på sociala medier eller på annat vis blotta information om sin geografiska plats för andra. Smartphones måste vara helt avstängda innan transport till ny ort sker och de ska hållas avstängda under hela vistelsen. Smartphones kan innehålla spårningsprogram som gör att annan person än ägaren kan få information om var mobilen befinner sig. Detta utgör en stor säkerhetsrisk.

Internet rekommenderar vi att ni använder sparsamt och att ni är restriktiva i vad ni gör på nätet. Boendet kommer att ha en internetuppkoppling med en skyddas IP- adress men vi rekommenderar återhållsamhet med användandet av sociala medier så som bloggar, Viber, Whatsapp, Instagram, Facebook mm.

Vi rekommenderar att ni har minimal kontakt med anhöriga. Risken finns att anhöriga råkar försäga sig eller att förövaren hotar anhöriga och på så vis får information om erat boende. Ingen kontakt får tas med den eller de personer som utger hotbilden, förutom i formella kontakter som till exempel besök i rättssal.

Information till placerande myndighet

Vi erbjuder gemensamt hushåll vid boendet vilket innebär att alla som placeras hos oss får hjälpa till med dagliga sysslor efter mognad och förmåga. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd. Det är av vikt att placerande myndighet informerar om eventuellt behov av tolk och vilket språk som ska användas.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i er uppföljning levererar vi månadsrapporter. Vi tar inte emot kvinnor med ett aktivt missbruk.

Bokningsregler

Uppsägningstid är 5 dygn. Placerande myndighet har betalningsansvar beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter/familjehem oavsett längd på eventuellt placeringsbeslut. Det är inte tillåtet att ha inneboende utan endast de klienter som beställningen avser får bo i boendet. Klienten ansvarar själv för slutstädning av sitt rum och där så inte sker debiterar vi ytterligare 2 dygn.