Skyddat boende

Stella Stöd & Omsorg AB

Stella Stöd och Omsorg AB har som syfte att tillhandahålla skyddsplaceringar för människor som enligt socialtjänsten har ett bedömt behov av skydd. Detta gäller både våldsutsatta kvinnor och män med eller utan medföljande barn, hela familjer, vittnesskydd och hedersrelaterat våld mm.

Stella Stöd och Omsorg AB består av dels ett skyddat boende, Serenus, och dels skyddade lägenheter. Detta gör att vi tillsammans med socialtjänsten kan placera klienten i den boendeform som är mest lämplig utifrån den enskildes rådande situation.

Våra boenden består av ett fristående hus eller boende i lägenhet. Huset består av 7 enskilda rum, två allrum och ett stort kök. Våra lägenheter består av 1-5 rok. Båda våra boendeformer ligger med närhet till skola, barnomsorg och mataffär med goda förbindelser.

Boendet är rullstolsanpassat och det finns plats för både enskilda individer och familjer. Vid placering finns det även möjlighet att ta med mindre husdjur om man kan sköta dem själv.

Stöd

Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra och vi skapar utrymme för gemensamma aktiviteter för de som vill. Vårt stöd utgår från klientens vårdplan och syftar till att utifrån klientens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Vi erbjuder planerade samtal varje vecka med klienten och vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med MI som grund för våra samtal och arbetssätt i vardagen. Personalen på vårt boende besitter kompetensen att genomföra FREDA-beskrivning och bedömning, PATRIARK och SARA och dessa görs på efterfrågan från socialtjänsten.

Som skyddsplacerad hos oss kan klienten utöver samtalsstöd även erbjudas praktiskt stöd i form av

  • Genomgång av säkerhetstänk under samt efter placering
  • Stöd i att söka arbete och skriva CV samt söka utbildning
  • Stöd i myndighetskontakter inklusive skatteverket, försäkringskassan mfl.
  • Stöd i att ordna skolgång och/eller barnomsorg och stöd med läxor
  • Stöd i att söka bostad i de kommuner där boende är lämpligt

Säkerhet

Boendet har brandlarm, överfallslarm och säkerhetsglas. Det största och viktigaste skyddet vid skyddat boende är anonymitet. Därför är det viktigt att klienterna som bor hos oss hjälper till att hålla sig själva och våra lokaler anonyma. Det åligger klienten att inte aktivt ta kontakt eller vara aktiv på sociala medier eller på annat vis utge information om sin geografiska plats för andra. Vi utgår från att alla som placeras hos oss har sina smartphones helt avstängda och ”säkrade” innan transport till oss sker.

Internet rekommenderar vi att klienterna använder sparsamt och att de är restriktiva i vad de gör på nätet. Boendet har en internetuppkoppling med en skyddad IP-adress men trots detta rekommenderas återhållsamhet.

Vi rekommenderar även att klienten har minimal kontakt med anhöriga. Risken finns att anhöriga råkar försäga sig eller att förövaren hotar anhöriga och på så vis får information om var klienten befinner sig. Ingen kontakt får tas med den eller de personer som utger hotbilden.

Vid inskrivning hos oss går vi tillsammans med klienten igenom våra säkerhetsföreskrifter noggrant och hjälps sedan åt att efterfölja dessa.

Bostadsgaranti

Vi erbjuder alla våra placerade klienter en bostadsgaranti efter placering så länge en placering inte sägs upp på grund av misskötsel eller då den placerade klienten flyttar till en annan skyddad verksamhet. Detta innebär att det åligger oss på boendet att se till att våra placerade klienter erbjuds en bostad där de själva står på sitt hyreskontrakt efter att placeringen avslutas och därmed bereds möjlighet att starta ett nytt liv på egen hand med ett upprättat kontaktnätverk kring arbete och skola/barnomsorg på en ny säker ort.

När en placering planeras att avslutas och innan en bostad finns tillgänglig kan vi erbjuda utslussningslägenhet med stöd av personal.

Övrig information

Vi erbjuder gemensamt hushåll vid boendet vilket innebär att alla som placeras hos oss får hjälpa till med dagliga sysslor efter mognad och förmåga. Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som behöver upprätthållas för att kunna erbjuda skydd. Det är av vikt att placerande myndighet informerar om eventuellt tolkbehov och vilket språk som ska användas.

Där behov finns erbjuder vi olika former av utökat skydd men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i socialtjänstens uppföljning levererar vi månadsrapporter om så önskas.

Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk.

Bokningsregler

  • Uppsägningstid är 5 dygn. Placerande myndighet har betalningsansvar beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter oavsett längd på eventuellt placeringsbeslut.
  • Det är inte tillåtet att ha inneboende utan endast de klienter som beställningen avser får bo i boendet.
  • Klienten ansvarar själv för slutstädning av sitt rum och där så inte sker debiterar vi placerande myndighet ytterligare 2 dygn.
  • Vi förbehåller oss rätten att säga upp en placering om den enskilde aktivt utsatt sig själv eller andra för risk genom att ej följa våra säkerhetsrutiner.
  • Vi kan ta emot skyddsplaceringar från hela landet och erbjuder upphämtning av klienter inom 24 timmar från placeringsbeslutet.