Stellagruppen-logo-2

Stellagruppen familjehem

Stella Stöd & Omsorg AB har ett flertal familjehem som är noggrant utredda av en socionom med BBIC-utbildning. Verksamheten har ej BBIC-licens men den sammanställda utredningen utgår från liknande rubriker för att underlätta socialtjänstens matchning.

Familjehemmen finns i området från Stockholm till Örebro på båda sidor om Mälaren och vi kan även erbjuda boende i skyddade familjehem i de fall det finns ett sådant behov. Barn och ungdomar som placeras i familjehem behöver en trygg och stabil vardag med givna rutiner och normer. Familjerna har blandad erfarenhet när det gäller ålder på barnen och orsaken till placeringen, de är alla låg-affektiva i sitt bemötande och vi erbjuder konsulentstöd med beredskap dygnet runt för både familjernas och det placerades barnets skull.

cheerful-family-skating-in-park-PQNUSKM

För socialtjänsten

Inför en placering gör Stella Stöd & Omsorg AB en matchning i enlighet med SofS. Detta gör att risken för uppbrott minskar och det placerade barnet ges så bra förutsättningar som möjligt.

Våra familjer

Alla familjer är utredda och klara att ta emot ett eller flera barn/ungdomar. Vi har familjer med olika språk- och kulturkompetens och flera av dem har erfarenhet från placeringar där det finns ett skyddsbehov att beakta. Vi kan även erbjuda bredvidboende med stöd av en familj eller kontaktperson.

Våra konsulenter

Våra konsulenter arbetar med att stötta familjehemmen i det dagliga arbetet både med tips och råd samt stödsamtal. Konsulenterna finns tillgängliga dygnet runt på beredskap och varje familjehem har två konsulenter som är extra ansvariga för just dem. Detta gör att familjehemmen och konsulenterna känner varandra väl och stödet till familjehemmen kan anpassas på bästa sätt. Våra konsulenter består av socionomer och beteendevetare med erfarenhet inom socialkontor barn och ungdom, stödboenden, behandlingshem, skyddade boenden, skolkurator med mera. Vid de fall behovet inte kan tillgodoses av våra konsulenter erbjuder vi stöd i form av extern handledning och psykolog.

Dokumentation och uppföljning

Stella Stöd & Omsorg AB är alltid behjälpliga vid upprättande av genomförandeplan och denna görs med utgångspunkt i BBIC. Verksamheten har ej licens för BBIC men då de flesta socialtjänsten i landet har det och utgår från detta arbetssätt har vi valt att anpassa vår dokumentation efter detta. Vi erbjuder skriftliga månadsrapporter eller annan uppföljande dokumentation enligt överenskommelse. Uppföljning i övrigt sker i samråd med ansvarig socialsekreterare samt vid påtalat behov från någon av parterna.

Lagrum

Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU. Vi tar emot placeringar med umgänge och umgängesbegränsning och tillser att det finns platser att träffas på som är neutrala för barnet, familjehemmet och vårdnadshavarna vid behov.

Bokningsregler

 • Vi tillämpar två veckors uppsägningstid om inget annat överenskommits i samband med avtal.
 • Vi erbjuder upphämtning av barnet/ungdomen inom 24 timmar från placeringsbeslutet.
 • Allt stöd vi erbjuder i form av konsulentstöd, samtalsstöd, psykolog, handledning mm ingår alltid i placeringskostnaden. Det innebär att det inte faktureras några extra kostnader utöver det vi kommer överens om vid placeringen.

För dig som familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Det här ingår i uppdraget:

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar men du är ansvarig för barnets dagliga omvårdnad. Att vara familjehem kan bland annat handla om att

 • Bidra till att barnet har en bra vardag med kärlek, struktur och omtanke.
 • Hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och föräldramöten.
 • Stötta barnet i kontakten med familj och vänner.

Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem varierar mellan allt från cirka ett halvår till hela sin uppväxt. Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas och du som familjehemsförälder behöver kunna samarbeta med det beslut som fattas. När ett barn är placerat i familjehem är dock utgångspunkten att barnet ska återförenas med sina föräldrar så fort målet med insatsen är uppnått.

Krav för uppdraget som familjehem.

Familjehemmets förutsättningar att ta emot ett barn i sitt hem kommer att utredas. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I utredningen kan vi bland annat titta på:

 • Vilka som bor i hemmet och familjens livssituation.
 • Personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga.
 • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn.
 • Referenser från någon närstående eller kollega.
 • Uppgifter från socialtjänstens register,misstanke- och belastningsregister mm.

Om familjen bedöms lämplig kommer vi på Stella Stöd & Omsorg AB att återkomma när vi haft kontakt med en socialtjänst som har ett barn med behov som matchar familjens omsorgsförmåga. Då gör vi tillsammans en matchning för att se att det passar så bra som möjligt. Det är viktigt med både lämplighet och personkemi när en placering planeras.

Stöd och ersättning

När du tagit emot ett barn kommer vi på Stellagruppen att ge dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Att vara familjehem hos oss innebär att du dygnet runt har ett professionellt stöd att ringa och rådfråga om något händer.

Som konsulentstött familjehem har du alltid stöd i kontakten med myndigheter och ett nära samarbete förväntas mellan dig och konsulenten. Familjehemskonsulenten hälsar på i alla familjehem regelbundet och samtalar med både dig och det barn som är placerat hos dig för att upprätthålla en god kvalitet på vården och tillse det behov av stöd som kan uppstå i olika situationer. Det kan till exempel vara av extra vikt när det gäller barn som har placerats pga omfattande omvårdnadsbrister, anknytningsproblematik eller ett extra utmanade utagerande beteende.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet och den andra delen är ett fast arvode.

Mer information?

Vill du ha mer information om hur det fungerar att vara familjehem rent generellt? Då kan vi rekommendera socialstyrelsens hemsida (länk)  där du kan läsa mer.

Vill du veta mer om hur det är att bli familjehem hos just oss på Stellagruppen? Kontakta oss gärna via mejl eller telefon för att få veta mer. Våra kontaktuppgifter hittar du här (länk).

För dig som placerad

Att bli placerad i familjehem kan kännas både skönt, läskigt, oroande och väldigt omtumlande. Att bli familjehemsplacerade är alltid en stor grej oavsett vilka känslor du har inför det. Alla barn blir placerade av olika anledningar och du har rätt att få veta varför du blir placerad och vad som gäller för just dig och det ska din socialsekreterare tala om för dig på ett sätt så att du förstår.

Vi arbetar med att se till att de familjehem som finns hos oss är noggrant utredda för att de ska vara omtänksamma, trygga och stabila familjer där du som placerad ska kunna ha det bra. Familjehemmet kommer aldrig kunna ersätta rollen som dina biologiska föräldrar men ska alltid erbjuda dig trygghet och omtanke så länge du bor hos dem.

Hur går det till?

När det är bestämt att du ska placeras i ett familjehem görs en så kallad ”matchning” för att du ska hamna i ett familjehem som passar just dig. Det betyder att socialtjänsten samlar ihop allt de vet om dig (till exempel vad du är bra på, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, dina intressen och det du kan behöva extra hjälp med). De tar sedan denna information och letar efter ett familjehem som kan se till att du får hjälp med det du behöver.

När vi tror att vi hittat en familj som passar dig kommer vi att låta dig få mer information om den familj du ska flytta till. Hur det går till är lite olika eftersom att vissa barn placeras väldigt snabbt medan andra barn placeras efter att ha träffat sitt familjehem först. Det är därför svårt att säga hur det kommer att gå till för just dig, men du ska veta att du alltid har rätt till att få information om var du ska. Om du vill veta mer om vad som gäller när du blir placerad kan du gå in och läsa mer på ”Koll på Soc” (länk).

Där hittar du mer information om dina rättigheter när du är placerad, oavsett om du är placerad hos oss eller någon annanstans.

Vad får du av oss?

Om du blir placerad i ett av våra familjehem innebär det först och främst att du kommer att hamna i en familj som värnar om att just du ska ha det bra!

 • Vi som jobbar kommer att träffa dig minst en gång varannan vecka för att se hur du har det i ditt familjehem och ifall du saknar något, tycker att något inte fungerar som det ska eller om det finns något du behöver hjälp med. Om det behövs kommer vi att ses oftare, allt för att du ska må så bra som möjligt.
 • Vi kommer erbjuda dig samtalsstöd, det vill säga att vi ses och pratar en stund över en fika, en promenad eller vad du själv vill, och det gör vi eftersom att vi vet att det kan vara många känslor som man som barn ska hantera när man blir familjehemsplacerad.
 • Du får stöd i att hitta fritidsaktiviteter som passar dig.
 • Du får hjälp med hur ofta och på vilket sätt du ska träffa dina vårdnadshavare och den planeringen utgår från dig och ditt bästa.
 • Vi gör något som heter ”genomförandeplan” där vi tillsammans med dig, familjehemmet, socialtjänsten och dina vårdnadshavare skriver ned vad familjehemmet ska stötta och hjälpa dig med under tiden du bor hos dem.

För dig som vårdnadshavare

Det finns många olika anledningar till att ett barn placeras och som vårdnadshavare i en sådan situation kan man känna sig både lättad, maktlös, arg och frustrerad. När beslutet väl är taget är det av största vikt att ditt barn får det bra, och det är det vi på Stella Stöd & Omsorg AB har som största fokus.

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få veta varför ditt barn placeras och vilka rätt- och skyldigheter du har som vårdnadshavare. Fastän ditt barn är placerad i ett familjehem är det till exempel fortfarande du som är ansvarig för barnet i många avseenden och har till exempel fortfarande insyn i barnets skolgång och hälsa- och sjukvård (om barnet är under 13 år).

Vi följer alltid upp ditt barns situation i familjehemmet minst varannan vecka för att säkerställa att barnet har det bra. Alla våra familjehem är utredda för att säkerställa att de är familjer med trygga, stabila och känslomässigt tillgängliga hemmiljöer men det är ändå av vikt att just ditt barn trivs i just sitt familjehem.

För de äldre barnen erbjuder vi stödsamtal som en hjälp i att förstå och hantera sina känslor i den aktuella situationen och samtalen erbjuds utifrån varje enskilt barns ålder och mognad. Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns mående i familjehemmet/under placeringstiden får du mer än gärna höra av dig till barnets ansvarige familjehemskonsulent så att denne kan följa upp ditt barn.

När det är dags att träffa ditt barn kommer detta att ske enligt den planering som ni tillsammans gjort upp med socialtjänsten. Alla umgängen ser olika ut och vi arbetar för att ditt barn ska känna sig trygg i situationen. Det är alltid ditt barns behov som styr utformningen på umgänget även om det kan kännas jobbigt för dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få veta hur ditt barn har det och hur ditt barn mår. Hur kontakten ser ut mellan dig och ditt barn bestäms dock i samråd med socialtjänsten och påverkas av många olika faktorer så som barnets mående, ditt mående och anledningen till placeringen.

Vid placeringen upprättas en så kallad ”genomförandeplan” tillsammans med dig som vårdnadshavare, ditt barn, socialtjänsten, familjehemmet och familjehemskonsulenten. En ”genomförandeplan” är ett papper där det framkommer vad vården ska gå ut på och vad familjehemmet ska stötta ditt barn i under tiden som barnet bor hos dem.