Stellagruppen-logo-2

Carpe Diem i Mälardalen AB

Carpe Diem i Mälardalen AB består av två boenden Carpe diem och Serenus.

Carpe diem är ett HVB för pojkar i åldrarna 15 till och med 19 år med ett socialt nedbrytande beteende och kriminalitet. Detta kan innebära att de vistas i olämpliga miljöer, har hamnat i kriminalitet och/eller gängkriminalitet samt har skolproblematik.

Serenus är ett HVB för flickor 14 till och med 18 år med socialt nedbrytande beteende, som till exempel vistas i olämpliga miljöer, skolproblematik, psykisk ohälsa, begått enstaka brott, provat på droger eller har ett hotfullt beteende.

Om boendet

Carpe Diem i Mälardalen AB består två boenden Carpe Diem och Serenus.

Carpe Diem har plats för 8 pojkar på boendet där alla har eget rum. Huset är en tvåvåningsvilla med källare och det finns tillgång till tv-spel, stora allrum, ett stort kök och en gräsmatta utanför. Boendet ligger centralt i Hallstahammar och det är promenadavstånd till högstadieskolan, mataffärer, badplats och camping, gym och andra fysiska aktiviteter samt buss- och tågförbindelser till Västerås.

Serenus har plats för 7 flickor på boendet där alla har ett eget rum. Alla rum har en egen tv. Huset är ett enplanshus med nyrenoverat kök, flera badrum, vardagsrum, samtalsrum och grupprum, huset har också en trädgård med stora ytor. Boendet ligger i Västmanlands län Surahammars kommun i en villa med närhet till grönområden, skola, gym, badplats och kollektivtrafik till Västerås.

Vi erbjuder skattning genom ADAD eller SDQ som stöd i planeringen av behandlingsarbetet.

Vid planering för avslutande av placering finns tillgång till utslussningslägenheter.

Bilder på boendet:

Stöd & behandling

Ungdomar som utvecklat ett socialt nedbrytande beteende är i behov av att bryta sina destruktiva mönster och vi utgår ifrån att alla ungdomar vill lyckas, känna sig sedda och ha en känsla av samhörighet. För att bryta ungdomarnas negativa beteendemönster arbetar vi därför utifrån ett salutogent förhållningssätt med hjälp av KASAM. Med en systemteoretisk grund fokuserar vi på att skapa samhörighet och meningsfullhet för våra ungdomar med hjälp av låg-affektiva metoder och motiverande samtal (MI) i det vardagliga arbetet.

Att arbeta utifrån dessa samlade teorier och metoder innebär för oss på Carpe Diem i Mälardalen AB att tillsammans med ungdomen skapa en känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Ungdomen blir motiverad till att påbörja och genomföra ett förändringsarbete genom att vi arbetar utifrån ungdomens egna styrkor vilket ökar känsla av meningsfullhet. Detta görs med utgångspunkt från ungdomens egna berättelser och upplevda känslor av den nuvarande situationen.

Minst en gång i veckan erbjuds ungdomen stödsamtal tillsammans med sin kontaktperson där grunden för förändringsarbetet läggs. Förändringsarbetet fortsätter sedan i vardagen med rutiner och struktur, delaktighet och medbestämmande i både vad gäller regler, rutiner, matlagning, sysselsättning och fysiska aktiviteter.

I samband med upprättandet av genomförandeplanen, som utgår från målen i vårdplanen, planeras behandlingsarbetet och vilken/vilka behandlingsmetoder som är aktuella för varje enskild individ.

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder vi erbjuder är:

 • MI
 • A-CRA
 • Kriminell Livsstil
 • Brotts-brytet
 • BSF (Beteende – Samtal – Förändring)
 • Våga Välja

Ytterligare stöd

Carpe Diem i Mälardalen AB har både sjuksköterska och psykolog direkt kopplat till verksamheten och erbjuder vid behov KBT, traumabehandling och neuropsykiatriska utredningar.

Vardagen

Vardagen på Carpe Diem och Serenus består först och främst av skolgång eller annan sysselsättning för alla ungdomarna. Initial vid placeringen är det cirka två veckor ”hemma” för ungdomen för att han ska få möjlighet att landa på boendet och lära känna personalen och de rutiner som finns i verksamheten. Därefter arbetar vi på Carpe Diem i Mälardalen AB för att ungdomen ska ha en sysselsättning i form av skola (eller arbete/verksamhetsförlagd utbildning) så snart det går då detta är en viktig del av behandlingsarbetet hos oss. Vardagen för ungdomarna ser ibland olik ut beroende på anledning till placering och därför får alla inskrivna ett individuellt schema. Schemat utgår från ett belöningssystem där den planerade veckopengen utökas i takt med att ungomen fullgör sina åtaganden.

För dig som placerad

 • Gymkort (eller stöd till annan fysisk aktivitet) ingår och om du vill kan du få stöd stöd i genomförandet av träningen. I Hallstahammar finns både hockey, fotboll, handboll, innebandy, ridning, simning mm.
 • Vi erbjuder aktiviteter varje helg samt större aktiviteter en gång i månaden för känslan av ett sammanhang och tillhörighet. Till exempel spelar vi badminton, bowlar, går på bio eller annat som ni ungdomar på boendet själva får vara med och påverka.
 • Du bjuds hemlagad mat varje dag med undantag från 1–2 gånger i månaden då alla ungdomar tillsammans med personal går ut på restaurang. Det finns alltid mat, frukt och mellanmål tillgängligt ifall du är hungrig även om köket är stängt nattetid.
 • Om det är förenligt med dina mål i vårdplanen kan vi erbjuda stöd till att ta körkort med bland annat teoristudier och övningskörning. Det samma gäller truck-kort för dig som önskar att bredda dina framtida arbetsmöjligheter.

För placerande socialtjänst

 • Ungdomen har planerade stödsamtal med kontaktpersonen minst en gång/veckan med fokus på upprättad vårdplan och genomförandeplan. Det är av vikt att ungdomen själv deltar i sitt eget förändringsarbete och behandlingen utgår alltid från detta.
 • Vi har en sysselsättningsgaranti som innebär att alla våra ungdomar bereds möjlighet till passande skolgång, verksamhetsförlagd utbildning eller arbete. Detta inkluderar även sommarjobb för de ungdomar som är placerade över sommaren.
 • Ungdomarna erbjuds stöd i att hantera sin egen ekonomi för att kunna göra medvetna val i livet. Att ha en sysselsättning är, förutom känslan av tillhörighet, också en viktig del i att lära sig att hantera sin egen ekonomi.
 • Vid avslutande av placeringen finns möjlighet till en så kallad utslussningslägenhet där ungdomen kan få möjlighet till eget boende med stöd från personal på boendet.
 • Sjuksköterska finns direkt kopplat till boendet vid inskrivning och vid behov.
 • Psykolog finns tillgänglig vid behov av neuropsykiatriska utredningar, bedömning och/eller behandling av trauma eller andra psykiatriska tillstånd som kräver professionell vård.
 • Eventuell urinprovstagning utförs av personal och kan erbjudas om detta behov framgår i vårdplanen, i samråd med ungdomen och socialsekreterare samt vid misstanke om narkotikapåverkan. Alla prover tas enbart vid samtycke.
 • När vi ska matcha om en klient passar in hos oss gör vi det med hjälp av Signs of Safety (SOS) i samråd med placerande socialsekreterare. Vi tar emot både akuta och planerade placeringar och kan hämta ungdomen vid behov.


Allt vi erbjuder, både vad gäller evidensbaserade metoder och annat runt omkring, utgår från vår grundprincip att alla ungdomar vill lyckas. Vi anser att detta bäst sker med en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och omtanke.

Övrig information

Språkkompetens

I personalen har vi språkkompetens i form av svenska, kurdiska, arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, amarinja, amhariska, syrianska och turkiska.

Lagrum

Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU.

Bokningsregler

 • Vi tillämpar två veckors uppsägningstid om inget annat överenskommits i samband med avtal. Placerande myndighet har betalningsansvar beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter oavsett längd på eventuellt placeringsbeslut.
 • Det är inte tillåtet att ha inneboende utan endast de ungdomar som beställningen avser får bo i boendet. Övernattning hos ungdomar kan ske i samråd med socialtjänsten.
 • Vi erbjuder upphämtning av ungdomar inom 24 timmar från placeringsbeslutet.

Efter avslutad placering/fortsatt vård

När socialtjänsten bedömer att ungdomen inte längre har ett behov av att vara placerad på ett HVB men där det fortfarande finns ett behov av stöd erbjuder vi möjlighet till placering i utslussningslägenhet med stöd. Detta sker via vårt systerbolag Stella Stöd & Omsorg AB (som också är en del av Stellagruppen). Vi har flertalet lägenheter till förfogande där ungdomen kan bo i en lägenhet om 1 rok med individuellt anpassat stöd från personalen. Om utslussningslägenhet är relevant för ungdomen diskuteras i samråd med socialtjänsten och ungdomen själv och matchningen görs utifrån Signs of Safety. Dessa lägenheter har geografisk närhet till skola, pendlingsmöjligheter, mataffärer och träningsanläggningar.

Postadress

Carpe Diem i Mälardalen AB
Handbacksgränd 8
734 31 Hallstahammar